Omlouváme se za nedostupnost některých záhonů. Během 1–2 týdnů je opět naskladníme. U vašeho favorita si můžete nastavit funkci "Hlídat". Děkujeme za pochopení. iTrvalky.

Pravidla soutěže

Pravidla soutěží na FACEBOOKU a INSTAGRAMU

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obecné podmínky soutěže na Facebooku (dále jen „Podmínky“) stanoví závazná práva a povinnosti účastníků soutěží na facebookovém profilu https://www.facebook.com/itrvalky/ a instagramovém profilu https://www.instagram.com/itrvalky/ (dále jen „Profil“).

 2. Pořadatelem soutěží je společnost iTrvalky s.r.o., se sídlem Dolní Skrýchov 10,  377 01 Jindřichův Hradec, IČ 09975071, DIČ: CZ09975071; společnost je zapsána u Krajského soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30736 (dále jen „Pořadatel“)

 3. Pořadatel je oprávněn na Profil dle svého uvážení umístit příspěvek (dále jen „Soutěžní post“), jehož obsahem je možnost návštěvníků stránky zúčastnit se soutěže (dále
  jen „Soutěž“) a vyhrát v souladu s těmito Podmínkami věcnou cenu.

2. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, a to pouze jednou. Uvedením relevantního komentáře k Soutěžnímu postu, se osoba stává účastníkem soutěže (dále jen „Účastník“) a vyjadřuje svůj souhlas s Podmínkami v aktuálním znění.

 2. Pravidla Soutěže jsou stanovena v konkrétním Soutěžním postu. Tato pravidla zpravidla zahrnují soutěžní otázku nebo úkol, označení ceny/cen pro vítěze Soutěže a dobu trvání Soutěže (dále jen „Pravidla soutěže“)

 3. Komentáře pod Soutěžním postem, které Pořadatel obdrží po skončení Soutěže, nebudou do Soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu konání Soutěže podle vlastního uvážení i bez předchozího oznámení.

3. PRINCIP SOUTĚŽE

 1. Výhercem Soutěže se může stát Účastník, který žádným způsobem neporuší Podmínky a bude vybrán podle Pravidel soutěže, stanovených v konkrétním Soutěžním postu.

4. CENY

 1. Výčet cen a jejich počet je uveden v konkrétním Soutěžním postu

5. UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Údaj o účasti Účastníka v Soutěži je Pořadatel oprávněn uchovávat po dobu až 3 měsíců od ukončení Soutěže. Po uplynutí této lhůty Pořadatel údaje o Účastníkovi znehodnotí.

6. OCHRANA PRÁV TŘETÍCH OSOB

 1. Každý Účastník je povinen vystupovat na Facebooku sám za sebe a dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména ve vztahu k jejich osobním údajům a právům na ochranu osobnosti. Uvedením komentáře na Facebookové stránce Pořadatele dává Účastník Pořadateli jasně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

7. PODMÍNKY UDĚLENÍ CENY A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

 1. Výhercem se stane Účastník, který bude vybrán podle pravidel Soutěže, stanovených v Soutěžním postu (dále jen „Výherce“). Soutěž může mít dle konkrétních pravidel jednoho či více Výherců.

 2. Pořadatel bude po vyhodnocení Soutěže informovat Výherce o výhře pod Soutěžním postem prostřednictvím soukromé zprávy na Profilu, anebo e-mailem.

 3. Právo na cenu Výherci zaniká v případě jakéhokoli porušení těchto Podmínek.

 4. Udělené ceny ze strany Pořadatele jsou nepřenosné. Na ceny není právní nárok.

 5. Není možná výměna ceny za hotovost, ani výměna za jinou cenu či službu.

 6. Rozhodnutí Pořadatele jsou konečná a Účastník nemá právní nárok na žádný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí. Pořadatel není povinen poskytovat vysvětlení svých rozhodnutí či postupů, či o těchto rozhodnutích a postupech jakkoli komunikovat s Účastníkem.

8. PŘEDÁNÍ CEN

 1. K předání cen může dojít zejména doručením ceny poštovní zásilkou na adresu oznámenou Výhercem, nebo i jiným způsobem na základě předchozí domluvy Pořadatele a Výherce.

 2. Cena, která se vrátí Pořadateli, nebo která nemůže být předána Výherci (např. i z důvodu neposkytnutí adresy Výherce Pořadateli), bude u Pořadatele ponechána po dobu čtrnácti (14) dní od doby, kdy byl Výherce o výhře informován. Výherce je povinen v této lhůtě kontaktovat Pořadatele, aby si mohl výhru převzít. Pokud Výherce v této lhůtě čtrnácti (14) dní Pořadatele nekontaktuje, nemá Pořadatel povinnost výhru Výherci poskytnout. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost a povinnost vůči osobě, která se o výhru nepřihlásila.

9. ODPOVĚDNOST POŘADATELE

 1. Odpovědnost Pořadatele za výsledky Soutěže je omezena těmito Podmínkami. Pořadatel není vázán při vyhodnocení Soutěže žádným názorem, podnětem či připomínkou ze strany Účastníků či třetích osob, ani není povinen své rozhodnutí jakkoli vysvětlovat.

 2. Pořadatel při pořádání Soutěže a při vyhodnocení Soutěže jedná v dobré víře, že veškeré informace poskytnuté Účastníky Soutěže (včetně jejich e-mailové adresy nebo kontaktního telefonu) jsou pravdivé. V případě, že na základě nepravdivě poskytnutých informací dojde k poškození práv třetích osob, nepřebírá Pořadatel odpovědnost za porušení těchto práv.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení odborné péče předvídat, zejména události mimo kontrolu Pořadatele, mající vliv na kvalitu či způsob doručení ceny. Výherce vybere nebo vylosuje odborná porota.

 2. Pořadatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji Účastníků v souladu se zveřejněnými zásadami zpracování osobních údajů a s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – GDPR. Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat Pořadatel za účelem provozu, vyhodnocení a uzavření Soutěže. Poskytnuté osobní údaje bude Pořadatel zpracovávat po dobu od zahájení Soutěže do doby 3 měsíců po skončení této Soutěže. Předáním osobních údajů pro potřeby Soutěže bere Účastník na vědomí, že je Pořadatel oprávněn zveřejnit jméno a příjmení Výherců na svých webových stránkách www.itrvalky.cz.

 3. Pořadatel je oprávněn v případě podezření na porušení Podmínek Účastníkem nebo v případě skutečného porušení Podmínek Účastníkem, obecně závazných právních předpisů, práv třetích osob či v případě podezření na jednání či skutečného jednání Účastníků v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy třetích osob tohoto Účastníka vyloučit ze Soutěže, a to bez předchozího oznámení. Proti rozhodnutí Pořadatele o vyloučení Účastníka ze Soutěže není opravný prostředek.

 4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, a to k datu oznámení takové změny. V takovém případě nové znění Podmínek nahrazuje stávající znění, a to k datu účinnosti nového znění.

 5. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli bez náhrady ukončit na základě oznámení i před datem uvedeným v Soutěžním postu. V takovém případě není Pořadatel povinen provést vyhodnocení Soutěže ani udělit ceny.

 6. Tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající, a další právní vztahy vzniklé mezi Pořadatelem a Účastníkem za dobu trvání Soutěže nebo v souvislosti s ní, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 7. Soutěž nepořádá společnost Meta Platforms, Inc, ani Facebook Ireland Ltd., není těmito společnostmi sponzorována a nelze u nich uplatnit výhru.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. prosince 2021.

Zpět do obchodu